Vi förändrar bostadsmarknaden

Att investera i hållbara bostadslösningar är att vara med och forma framtiden

Idag är över en halv miljon unga utan långsiktigt boende. Sex av tio unga vuxna i Stor Stockholm saknar den inkomst som behövs för att få hyra en nyproducerad hyresrätt. Behovet av bostäder är akut.

För att lösa bostadskrisen behöver vi ändra fastighetsbranschen från grunden och tänka långsiktigt. Vi behöver planera för ett samhälle där alla får plats, med minskat utanförskap och bättre integration. Där både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet prioriteras.

Med hjälp av etablerade aktörer och kommuner vill Alive vara en katalysator till en ny typ av hållbara bostadslösningar. Därför inleder vi nu byggandet av hundratals nya lägenheter till unga vuxna i tillväxt- och storstadsregionerna runt om i Sverige. Först ut är 162 nya hyreslägenheter i Uppsala och Rosendal – alla fullt utrustade och med besittningsrätt.

Alives koncept innebär riskminimering med
ökad förutsägbarhet och transparens

Lägre hyror

Vi tror att nöjda hyresgäster ger nöjda investerare. Genom att sänka hyrorna
med cirka 30% jämfört med likvärdig nyproduktion skapar vi en stabilitet för
alla inblandade parter. Alive erbjuder sina hyresgäster en modell för sparande
på lång sikt. Lägre hyror ger färre omflyttningar som i sin tur innebär lägre drifts- och underhållskostnader.

Hållbar finansiering

Vårt koncept i Alive leder till långsiktig finansiering med längre löptider och till
lägre kostnad och risk. Säkrare kassaflöden ger ökad trygghet och ekonomisk transparens.

Uppföljning och mätning

Alive har ett fokus på kontinuerlig uppföljning och mätning, vilket innebär att
vi kan mäta klimat-, social- och samhällsnytta över tid. Det påverkar tillvaron
för våra hyresgäster positivt. Samtidigt ger mätningarna en god riskjusterad
avkastning för investerare.

Vi bygger i trä

Att bygga i trä är bra för vårt klimat. Utöver att vara fint i sin gestaltning så är det både klimatsmart, cirkulärt och koldioxidneutralt. En industriellt framtagen produkt medför ett begränsat resursspill, minskade risker och ökad hållbarhet.

Trevlig utsikt från en av våra lägenheter

Vi tror på den kollektiva kraften för att skapa positiva förändringar. Tillsammans och med ett syfte viktigare än individen vill vi förändra vårt samhälle till ett bättre samhälle. Det är vårt DNA, vår drivkraft och motiverar vår existens.

År 2017 upplevde grundaren Fredrik Wallman att bostadsmarknaden blev allt
mer ohållbar för var dag som gick. Främst var det unga vuxna som fick ta konsekvenserna av den utvecklingen. Han bestämde sig där och då för att göra något åt situationen. Konceptet Alive var fött.

Visionen är att alla unga vuxna ska ha råd att kunna betala sin egen bostad med sina egna pengar och samtidigt ha utrymme för ett framtida sparande – oavsett storlek på plånbok. ”För att nå våra mål var vi tvungna att gå emot och ifrågasätta en av våra minst dynamiska marknader, den svenska bostadsmarknaden” säger Fredrik.

Alive vill förändra bostadsmarknaden

Tidshorisonten är den stora vattendelaren i fastighetsbranschen. För att lösa bostadskrisen vilar fokus idag i alltför hög grad på kortsiktiga lösningar med varianter på de nuvarande affärsmodellerna. Varianter som vare sig är skalbara eller kommer att tåla förändringar i konjunkturen. Det är dags att ändra på det.

Alive – ett långsiktigt och genuint åtagande

Vi tror på vårt samhälle men för att utvecklas måste vi också våga förändra.
Med en modell som gynnar både hyresgäster, samhälle och klimat är Alives koncept en katalysator för framtida stads- och bostadsplanering.

Alives affärsmodell har fokus på:

Risk.
Genom att bygga hållbart och med hyror som ligger väsentligt under
dagens traditionella nyproduktion är risken lägre i ett Alive-projekt. Detta i sin
tur leder till minskade avkastningskrav och lägre finansieringskostnader. 

Långsiktigt tidsperspektiv. Alive arbetar utifrån ett genuint och långsiktigt perspektiv. Därmed blir hållbarhet en självklarhet. I det korta perspektivet är hållbarhet ofta en slumpfaktor. Med vår längre tidshorisont kan vi använda hållbarheten som redskap för att sänka risken och höja avkastningen. 

Transparens och mätning.  För att skapa trovärdighet är det viktigt att vara transparent. Alive kommer därför att löpande, med hjälp av externa parters, redovisa de resultat som genereras.

Våra kärnvärden

Ett långsiktigt och genuint åtagande
En affärsmodell styrd av värderingar och övertygelser
En verksamhet byggd kring ett långsiktigt samhällsansvar

Våra löften

Sänkta hyror
Solidaritet, transparens och jämlikhet
En positiv start i livet för unga vuxna
Bygger i trä och i fabrik
Energisnåla lägenheter
Vara en katalysator till framtidens bostadslösningar

Vår väg framåt

Tillsammans med våra partners kommer vi nu att starta byggande i större skala runt om i Sverige och vi behöver fler som hakar på tåget. Det blir en spännande, utmanande men framförallt viktig resa för att förändra svensk bostadsmarknad från grunden. 

* Hyresgästföreningen rapport 2019
** Finansinspektionen rapport 2019 ”Unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden”

Kontakta oss gärna på info@alivebostad.se